רישום לקורסי האנגלית

רישום לקורסי האנגלית

 
הרישום לקורסי אנגלית (למטרות אקדמיות) בכל הרמות מתבצע אך ורק דרך האינטרנט
 
  סטודנטים חדשים סדירים (שנה א')
 1. החל משנה"ל תשע"ה רמת הלימוד תיקבע ותסווג על סמך מבחן פסיכומטרי או על סמך מבחן אמי"ר לפי טבלת השיבוץ לרמות החדשה.
 2. סטודנטים שהתקבלו למכללה ללא מבחן פסיכומטרי או ללא מבחן אמי"ר ישובצו לרמת טרום בסיסית א'.
  יש לשים לב שקורס זה הינו שנתי, ולכן לא יתאפשר ביטול הקורס לאחר תום תקופת השינויים. אנו ממליצים לסטודנטים אשר חשים כי ידיעתם את השפה האנגלית גבוהה לגשת למבחן אמי"ר או למבחן פסיכומטרי על מנת שישובצו לרמה התואמת את ידיעתם.
 
  סטודנטים סדירים ממשיכים (שנים ב',ג' ו-ד') 
 1. סטודנטים סדירים, שלמדו אנגלית במהלך לימודיהם במכללה, רמת האנגלית שלהם  תתעדכן באופן אוטומטי בכל סמסטר לאחר קבלת הציונים שניתנו ברמה האחרונה שלמדו.
 2. סטודנטים סדירים, שלא למדו אנגלית במכללה וניגשו למבחן אמי"ר או למבחן הפסיכומטרי מתבקשים לפנות למנהל הסטודנטים עם תוצאות המבחן ולהסדיר את הסיווג לרמה המתאימה. הרישום לקורס המתאים ייעשה על ידי הסטודנט באינטרנט לאחר הסיווג.
 
  מורים בפועל – לימודי המשך 
 1. סטודנטים הממשיכים את לימודיהם במכללה בשנת הלימודים תשע"ו רמת לימודם באנגלית תיקבע ותסווג על סמך מבחן פסיכומטרי או על סמך מבחן אמי"ר לפי טבלת השיבוץ לרמות, למעט אם הסטודנט הגיע לרמת הפטור. במקרה זה הסטודנט יהיה מחוייב ללמוד "מתקדמים 2" (2 נק"ז) על מנת להשלים את חובותיו.
 2. משנה"ל תשע"ה סטודנטים חדשים המתחילים לימודיהם במכללה - רמת לימודם באנגלית תיקבע ותסווג על סמך מבחן פסיכומטרי או על סמך מבחן אמי"ר לפי טבלת השיבוץ לרמות החדשה, למעט אם הסטודנט הגיע לרמת הפטור. במקרה זה הסטודנט יהיה מחויב ללמוד מתקדמים 2 (2 נק"ז) על מנת להשלים את חובותיו.
 3. סטודנטים שהתקבלו ללא מבחן פסיכומטרי או ללא מבחן אמי"ר, משנה"ל תשע"ה, יסווגו לרמה טרום בסיסית ב'.
 4. סטודנטים שלמדו אנגלית לתעודות הוראה לפני האקדמיזציה יסווגו לרמה טרום בסיסית ב'.
 5. סטודנטים שלמדו אנגלית לתעודות הוראה ברמות אקדמיות יסווגו לרמת הלימוד הבאה.
 
  תלמידי חוץ 
 1. על הסטודנט להמציא אישור המעיד על רמת האנגלית שלו למנהל הסטודנטים כדי שיסווג לרמת הלימוד המתאימה (סוג האישור: לימודי אנגלית במוסד אקדמי קודם, ציון במבחן  אמי"ר או במבחן הפסיכומטרי).
 2. האחריות על הרישום לקורסי האנגלית למטרות אקדמיות היא של הסטודנט בלבד. הרישום נעשה באינטרנט.
 3. הרישום לקורסי האנגלית למטרות אקדמיות - לסטודנטים חיצוניים הוא על בסיס מקום פנוי. תאריכים לרישום יפורסמו בהמשך.