מכרזים פומביים

שם המכרז סטטוס מספר המכרז מועד הגשה סופי קישורים

מכרז פומבי 1-2018
לביצוע עבודות לשיפוץ אודיטוריום‏ (חדר 203)
במכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בבאר-שבע

פעיל
1-2018

יום ה', 25/10/2018
עד השעה 12.00 בצהרים

קול קורא בעברית

קול קורא בערבית

מכרז

כתב כמויות

נספחים:

מכרז פומבי 2-2017
לביצוע היסעים עבור המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בבאר-שבע

הבהרה מס' 1 למכרז 2/2017

סגור 2-2017

יום א', 02.07.17
עד השעה 12.00 בצהרים

קול קורא בעברית

קול קורא בערבית

מכרז

הסכם

מכרז פומבי מספר 1/2017
להקמה, לאירוח ולתחזוקה של אתר אינטרנט
עבור המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי

הבהרה מס' 1 למכרז 1/2017:
למען הסר ספק, המועד האחרון להגשת ההצעות הנו יום א' 25.6.2017 עד השעה 12:00, כפי שרשום בטבלת המועדים, בראש המכרז, בעמ' 5.

הבהרה מס' 2 למכרז 1/2017

נספח 1.3.2 (קובץ word)

סגור 1-2017

יום א', 25.6.17
עד השעה 12.00 בצהרים

קול קורא בעברית

קול קורא בערבית

מכרז והסכם

 נספח 1.3.2 (קובץ word)

מכרז פומבי 3-2016
לביצוע עבודות מיזוג אוויר, אספקה
והתקנת שתי יחידות קירור/ חימום מים במכללת קיי

מענה לשאלות הבהרה למכרז 3-2016

סגור 3-2016

יום ד' 18/1/2017
עד השעה 12:00 בצהרים

קול קורא בעברית ובערבית

מכרז 

כתב כמויות

טבלאות ציוד

סכמות מים ופרטים

מפרט טכני וכתב כמויות

מכרז פומבי 1-2016
למתן שרותי אבטחה

תשובות לשאלות הבהרה למכרז 1-2016

סגור 1-2016

יום א', 15/5/2016
עד השעה 12:00 בצהרים

קול קורא בעברית

קול קורא בערבית

מכרז והסכם

נספח א' - נספח השירות

נספח ב' - נספח התרומה

נספח ג' - ממליצים-ניסיון

נספח ד'1 - אישור מוקדם לתנאי ביטוח

נספח ד'2 - אישור עריכת ביטוחים

נספח ה' - כתב ערבות מספק מציע

נספח ו' - כתב ערבות ממציע זוכה

נספח ז' - הצהרה של ספק זוכה

נספח ח' - אישורי רו"ח ועו"ד

נספח ט' - הצהרת סודיות

נספח י' - רשימת חוקים ותקנות

מכרז פומבי 3-2015
לאספקת מחשבים ניידים ונייחים
במכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בבאר-שבע

הבהרה מס' 1 למכרז 3-2015

הבהרה מספר 1 - תיקון - מכרז 3-2015

סגור 3-2015

יום ה', 30/07/15
עד השעה 12:00 בצהרים

קול קורא בעברית

קול קורא בערבית

מכרז

הסכם

מכרז פומבי 2-2015 
לאספקה והתקנת עמדות מרצה, מקרנים ותשתיות
במכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי

הבהרה מס' 1 למכרז 2-2015

הבהרה מס' 2 למכרז 2-2015

הבהרה מס' 3 למכרז 2-2015

הבהרה מס' 4 למכרז 2-2015

הבהרה מס' 5 למכרז 2-2015

סגור 2-2015

יום ג' 14/07/15
עד השעה 12:00 בצהרים

 

קול קורא בעברית

קול קורא בערבית

מכרז

הסכם

 נא להחליף את הנספחים הבאים:
נספח א' עמ' 11-15,
ונספח ז' עמ' 22-23
במקום הדפים המופיעים בחוזה הקודם
(כמצויין בהבהרה מס' 4 )

מכרז פומבי 1-2015 למתן שרותי אבטחה
במכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי

הבהרה מס' 1 למכרז אבטחה 1-2015

הבהרות מס' 2 ו-3 למכרז אבטחה 1-2015

הודעה למכרז אבטחה 1-2015

סגור
1-2015

יום א' 31/05/15
עד השעה 12:00 בצהרים

קול קורא בעברית

קול קורא בערבית

מכרז

הסכם

מכרז פומבי 2-2014 –להפעלת קפיטריה בשרית וחלבית
במכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי

סגור 2-2014

יום א' 21/9/2014
עד השעה 12.00 בצהרים

קול קורא בעברית

קול קורא בערבית

מכרז

הסכם

 מכרז פומבי 1-2014

לביצוע היסעים עבור
המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בבאר-שבע


הבהרה מס' 1 למכרז היסעים 1-2014

הבהרה מס' 2 למכרז היסעים 1-2014

הודעה מס' 1 למכרז היסעים 1-2014

 

סגור  1-2014

יום ד', 12.02.2014

עד השעה 12.00 בצהרים 

קול קורא בעברית

קול קורא בערבית

מכרז

חוזה

 

 

 

 

 

 

מכרז פומבי 1-2013

להפעלת קפיטריה בשרית וחלבית
במכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי


הבהרה מס' 1 למכרז הפעלת קפיטריה 1-2013

סגור


1-2013

יום ד' 30.10.2013

עד השעה 12.00

קול קורא בעברית

קול קורא בערבית

מכרז

הסכם

 

 

   

 

 

מכרז פומבי מספר 3-2012

לאספקת סולר תחבורה ונפט
במכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בבאר-שבע

הבהרה מס' 1 למכרז לאספקת סולר תחבורה ונפט

סגור 3/2012

יום ד' 31.10.2012

עד השעה 12:00 בצהריים


קול קורא בעברית

קול קורא בערבית

מכרז

הסכם

 

מכרז פומבי 2/2012 –להפעלת קפיטריה בשרית וחלבית
במכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי
סגור 2/2012

יום ד' 7.11.2012

עד השעה 12:00 בצהריים

מכרז

הסכם

     

מכרז פומבי 1/2012 למתן שרותי אבטחה
במכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בבאר-שבע

הבהרה מס' 1 למכרז למתן שרותי אבטחה 1/2012

הבהרה מס' 2 למכרז למתן שרותי אבטחה 1/2012

הבהרה מס' 3 למכרז למתן שרותי אבטחה 1/2012

שאלות הבהרה למכרז למתן שרותי אבטחה 1/2012

סגור 1/2012

יום ב' 16.4.2012

עד השעה 12.00 בצהרים

קול קורא בעברית

קול קורא בערבית

מכרז

חוזה

 

קול קורא למתן ייעוץ לשיפוץ חזית בנין ראשי
במכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי, בבאר-שבע

סגור

 קול קורא בעברית

קול קורא בערבית

 

מכרז פומבי 3/2011 – להפעלת קפיטריה חלבית ובשרית
במכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בבאר-שבע

הבהרה מס' 1 למכרז להפעלת קפיטריה 3/2011

הבהרה מס' 2 למכרז להפעלת קפיטריה 3/2011

סגור 3/2011

11.9.2011

עד השעה 12.00 בצהרים

 קול קורא בעברית

קול קורא בערבית

מכרז

חוזה

 

מכרז פומבי 2/2011 – זכיין להפעלת חנות מכר
במכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי

הבהרה מס' 1 למכרז הפעלת חנות מכר 2/2011

הבהרה מס' 2 למכרז הפעלת חנות מכר 2/2011
סגור 2/2011

20.6.2011

עד השעה 12.00 בצהרים


קול קורא בעברית

קול קורא בערבית

מכרז


חוזה

 

 

מכרז פומבי לביצוע היסעים
עבור המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בבאר-שבע

הבהרה מס' 1 למכרז היסעים 1/2011

הבהרה מס' 2 למכרז היסעים 1/2011

הבהרה מס' 3 למכרז היסעים 1/2011

הבהרה מס' 4 למכרז היסעים 1/2011

סגור 1/2011

06.02.2011

עד השעה 12.00 בצהרים


קול קורא בעברית


קול קורא בערבית

מכרז

חוזה

 

קול קורא להצבה והפעלת מכונות צילום ומדפסות

הבהרה מס' 1 למכרז ולחוזה 3/2010

הבהרה מס' 2 למכרז ולחוזה 3/2010

הבהרה מס' 3 למכרז ולחוזה 3/2010

הבהרה מס' 4 למכרז ולחוזה 3/2010

סגור 3/2010

24.10.2010

עד השעה 12.00 בצהרים

 
קול קורא בעברית

קול קורא בערבית

מכרז

חוזה
 
קול קורא למתן ייעוץ לפני יציאה למכרז
להפעלת חנות מכר על ידי זכיין
סגור
קול קורא בעברית

קול קורא בערבית

 
קול קורא לאספקת מחשבים נייחים,
מסכי מחשב ומחשבים ניידים
סגור 2/2010

18.7.2010

עד השעה 12.00 בצהרים


קול קורא בעברית

קול קורא בערבית

מכרז

חוזה

 
קול קורא לאספקת ריהוט כיתתי
– כסאות ושולחנות תלמיד
סגור 1/2010

4.5.2010

עד השעה 12.00 בצהרים


קול קורא בעברית

קול קורא בערבית