מכרזים סגורים

שם המכרזסטטוסמספר המכרזמועד הגשה סופיקישורים

מכרז סגור 1-2014
לאספקה, התקנה ותחזוקת מרכזית טלפונים
במכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי

הבהרה מס' 1 למכרז לאספקה, התקנה ותחזוקת מרכזית טלפונים 1-2014

ההבהרה מס' 2 למכרז לאספקה, התקנה ותחזוקת מרכזית טלפונים 1-2014

ההבהרה מס' 3 למכרז לאספקה, התקנה ותחזוקת מרכזית טלפונים 1-2014

ההבהרה מס' 4 למכרז לאספקה, התקנה ותחזוקת מרכזית טלפונים 1-2014

ההבהרה מס' 5 למכרז לאספקה, התקנה ותחזוקת מרכזית טלפונים 1-2014

ההבהרה מס' 6 למכרז לאספקה, התקנה ותחזוקת מרכזית טלפונים 1-2014

ההבהרה מס' 7 למכרז לאספקה, התקנה ותחזוקת מרכזית טלפונים 1-2014

 

סגור 1-2014

יום ג' 2.9.2014
עד השעה 12.00

מכרז

הסכם

מכרז סגור 1/2011
למתן שרותי דפוס וגרפיקה
עבור המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי

הבהרה מס' 1 למכרז למתן שרותי דפוס וגרפיקה 1/2011
                        
סגור 1/2011

 3.1.2012
עד השעה 12.00


מכרז

הסכם

מפרט