תאריכי רישום לקורסים לתשע"ט לכל השנים

תאריכי רישום לקורסים לשנת הלימודים תשע"ט

לא ניתן להירשם לקורסים ללא תשלום מקדמה וללא בחירת הסדר תשלומים.
יש להעביר את האישורים לגזברות המכללה.

כל האישורים, תשלום המקדמה וההסדר, חייבים להימסר לגזברות עד ל-23/8/2018
מ-14/9/2018 נוספים דמי טיפול מיוחדים בסך 150 ש"ח.

הגזברות פתוחה בימים א-ה בין השעות 12:30-9:00; 16:00-14:00


שנה א'

הרישום לקורסים באינטרנט ייפתח ב – 4/9/2018 בשעה 9:00
וייסגר ב- 6/9/2018 בשעה 16:00

שנה ב'
הרישום לקורסים באינטרנט ייפתח ב – 2/9/2018 בשעה 9:00
וייסגר ב- 6/9/2018 בשעה 16:00

שנה ג'
הרישום לקורסים באינטרנט ייפתח החל ב –29/8/2018 בשעה 9:00
וייסגר ב- 6/9/2018 בשעה 16:00

שנה ד'
הרישום לקורסים באינטרנט ייפתח ב- 26/8/2018 בשעה 9:00 וייסגר ב- 6/9/2018 בשעה 16:00

שח"ף
הרישום לקורסים באינטרנט לסטודנטים שנה ג' בשח"ף (ממשיכים) ועל יסודי חד-שנתיים ,שחפ"ץ 
ולסטודנטים המתחילים רק את לימודי הדיסציפלינה

ייפתח ב – 27/8/2018 בשעה 9:00 וייסגר ב- 6/9/2018 בשעה 16:00הרישום לקורסים באינטרנט לסטודנטים בתכניות גן, חינוך מיוחד ויסודי שנה ב' (מתחילים)

ייפתח ב – 4/9/2018 בשעה 9:00 וייסגר ב- 6/9/2018 בשעה 16:00

מורים בפועל

הרישום לקורסים באינטרנט ייפתח ב –3/9/2018 בשעה 9:00
וייסגר ב- 6/9/2018 בשעה 16:00

 

תקופת השינויים - לכל השנים והתכניות:

האתר ייפתח שוב ב – 7/10/2018 בשעה 9:00
וייסגר ב- 19/10/2018 בשעה  16:00

(19/10/2018 - סוף תקופת השינויים)