Items tagged with מקראות לימוד

אוריינות עברית

מקראות לילדים ונוער ללימוד עברית בעת החדשה המוקדמת
ורד טוהר

מראשית תקופת הדפוס ועוד לפני כן חוברו ספרים שעל עמוד השער שלהם נכתב במפורש שהם מיועדים לילדים ולנוער. הספרים הללו הם גרסאות ראשוניות לספרי הלימוד המודרניים של העת החדשה.