Items tagged with מחקר איכותני

המרחב הבין אישי בטיפול ובמחקר הנרטיבי

סמדר בן אשר

טיבו של המרחב הבין-אישי המתקיים במפגש ייעוצי או טיפולי נבחן בהשוואה לזה המתקיים בשיח אינטימי בין מרואיין למראיין בעת הריאיון הנרטיבי. אף שמטרות המפגשים שונות, הקשר הבין־אישי שנוצר ומערכת היחסים הקרובה המשפיעה עליו דומים בשניהם וכוללים מרכיבים אמפתיים, מכילים ובעלי אפקט קרבה וקשר בין המשתתפים מעבר לתוכן ולנושאי השיח.