Items tagged with חינוך גופני

בתי ספר מקדמי בריאות

מיכאלה מילוא

בית ספר מקדם בריאות מממש חזון חינוכי, חברתי ובריאותי המשלב תפיסה של הקניית אורחות חיי בריאות כחלק מתכנית הלימודים והתפיסה החינוכית של בית הספר. בתפיסה זו מתקיים גם שילוב הורי בית הספר והמשפחות על מנת להטמיע אורחות חיי בריאות בקהילת בית הספר כולה.