Items tagged with התחדשות עירונית

עירוניות

יצחק (קיקי) אהרונוביץ

עירוניות היא הפעילות האנושית וסגנונה אשר יוצרים החיים המשותפים והצפופים שאותם מכתיבים המבנים העירוניים. עירוניות כאורח חיים מתהווה נתונה לשינויים משמעותיים ותכופים. המאמר מנסה לזקק ולתמצת את המושג עירוניות, לשרטט קווים לדמותו, לציין את מאפייניו העיקריים וכן להעלות תהיות וביקורת על השימושים בו.