Items tagged with הצגת ידע

הזרת המוכר

גישה ללמידה מרחיבת משמעות
אמנון גלסנר

הזרת המוכר היא גישה באומנות שניתן לאמץ כפרקטיקה פדגוגית המרחיבה ומעמיקה את משמעות הנלמד, להעשיר את התודעה או לשנותה ולהגדיל את יכולת החשיבה היצירתית בלמידה.