Items tagged with דיאלוג

בית ספר – מונולוגי או דיאלוגי?

רביב רייכרט

בית הספר מזמן מרחב ציבורי המוציא את הלמידה מהמרחב הפרטי. זהו מרחב דינאמי ומתפתח המבטא את המהות הדיאלוגית המתבטאת בחירות, בשוויון ובאחווה.

רב-תרבותיות

נורית בסמן-מור

הגישה הרב-תרבותית רואה בהבדלים בין יחידים ובין קבוצות מקור פוטנציאלי להעצמה וחותרת לכך שזהות היחידים וזהות הקבוצות בחברה יתעצבו באופן דינמי ומתוך התייחסות ל"אחר". לחינוך תפקיד מכריע בטיפוח התפיסה הרב-תרבותית. החינוך נדרש לאזן בין חינוך אזרחי אחיד לחינוך ייחודי לכל קבוצת זהות. חינוך אזרחי דמוקרטי מלמד את הילדים לראות בכל האזרחים, שווים ומסייע להעצים את קבוצות התרבות החיוניות ולשמר את זהותן. חינוך פלורליסטי מטפח ערכים של סובלנות, כבוד וסולידריות ומעודד תהליכים של שיח דיאלוגי.

עבודה רגשית

סמדר בן אשר, יערית בוקק-כהן

מורים נדרשים לבצע בעבודתם עבודה רגשית – לפעול ברוח הארגון גם כשאין הדבר תואם רגשות אותנטיים שלהם ולדכא רגשות עמוקים שלהם. עבודת רגשות מתמשכת קשורה בתשישות, בשחיקה וברצון לפרוש מהעבודה. חשיפת התופעה וקיום דיאלוג עליה יכולים לסייע למורים להתמודד עם הקושי שבעבודה רגשית המתמשכת.