מנותקות

מנותקות

מנותקות חברתית

social exclusion
ארנון אדלשטיין

המושג המתאר התרחקות של היחיד מן החברה עד כדי ניכור ממנה. מושג המנותקות הוא דינמי ועוצמתו נעה על טווח רחב של עוצמת המנותקות. מערכת החינוך נדרשת למצוא מענה לבני הנוער שנותקו ממנה ומהמשפחה . זהו מצב בו היחיד מתנתק מהמוסדות החברתיים המרכזיים, אך לא נותר בודד או מחוץ לחברה אלא מוצא חלופות של השתייכות לחבורה ו/או לקבוצה עבריינית.
התרחקות היחיד מהחברה נעשית מרצונו או בגלל דחייתו מהזרם המרכזי בחברה, והתחברותו אל קבוצות המצויות בשולי החברה.