יוטאגוגיה

יוטאגוגיה

יוטאגוגיה (Heutagogy)

שלמה בק ולאה קוזמינסקי

יוטאגוגיה היא למידה המוכוונת על ידי הלומד, שבה הילד, מלווה באדם בוגר, קובע את תהליך הלמידה שלו.
למידה זו מבקשת לתת מענה למספר עקרונות למידה חשובים: העמקת האוטונומיה, מתן ביטוי לקול ולבחירה, הישענות על התשוקה להרחיב דעת, ביסוס תחושת המסוגלות ו, מתן הזדמנות ללומד להיטמע בתוך חווייה של קשיבות ולפתוח כישורים לתכנון וללמידה עצמית מתמשכת.