דידקטיקה

דידקטיקה

דידקטיקה-Didactics

אחמד אלעטאונה

דידקטיקה מוגדרת כמדע של מקצוע ההוראה העושה שימוש בידע ופרקטיקום באמצעות פדגוגיה. בפועל "דידקטיקה" ו"פדגוגיה" שורר בלבול במשמעויות של המושגים: לעתים מורים משתמשים בהם כמושגים חופפים ולעתים לא. כדי שההוראה תתפס כמקצוע, יש להבהיר את הצדדים הדידקטים שלה, כלומר על אילו מדעים היא מסתמכת, ולבחון את הפדגוגיה כ"אומנות של ההוראה".