Image result for ‫אתיקה במחקר‬‎

ועדת האתיקה

ועדת האתיקה של המכללה מונתה על-ידי נשיאת המכללה, פרופ' לאה קוזמינסקי.

ועדת האתיקה מוסמכת לדון בבקשה לאישור ועדת האתיקה המוסדית, לבקש תיקונים ו/או הבהרות ולהעביר למליאת הועדה המלצות לאישור הבקשות.

חברי הועדה מוסמכים לבקש תיקונים והבהרות ביחס להצעות המוגשות לאישור. יו"ר הועדה תחתום על אישור וועדת האתיקה להצעות מחקר המומלצות ע"י חברי הועדה - אם לא יתקבלו התנגדויות לאישור או דרישות לתיקון מצד מי מחברי הועדה. מליאת הועדה תתכנס על פי הצורך לדון בנושאים עקרוניים, בעירעורים ובמחקרים שיש לגביהם ספק.

החלטת המליאה הינה סופית ומחייבת.

אישור ועדת האתיקה אינו תקף בכל מקרה שהמחקר נוגד את הוראות החוק, ובכלל זה את הוראותיו של המדען הראשי במשרד החינוך.

ועדת האתיקה פועלת בימים אלו על בניית הקוד האתי של המכללה ועד אז הועדה תמשיך להיעזר בקוד האתי של מכון מופ"ת.

לקוד האתי של מכון מופ"ת.

Image result for ‫אתיקה במחקר חינוכי‬‎ 

במליאת הוועדה מכהנים:

ד"ר דיתה פישל, יו"ר הועדה

פרופ' לאה קוזמינסקי, נשיאת המכללה

ד"ר מארק אפלבאום, ראש רשות המחקר וההערכה

ד"ר יהודית זמיר, ראש המרכז לקידום ההוראה

ד"ר מירב אסף

ד"ר סמדר בן אשר

ד"ר עומר מזעאל

ד"ר צפורה רובין

ד"ר שרון שטיינברג

 

הכתובת האלקטרונית: etics@kaye.ac.il